Thursday, June 16, 2011

एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख ...(७)

आज तळ्यावर दुपारी गेले होते. खूप उन नव्हते, थोडे वारे वाहत होते. बदकीण व तिची पिल्ले एका छोट्या झाडाखाली झोपली होती. त्या पिल्लांच्या जवळ जाऊन बसले होते मी पण झाडाखाली. वारे असल्याने झाडाखाली खूप छान वाटते होते. थोडी सावली पण होती. बदक पिल्ले पेंगुळताना खूप छान दिसत होती. आज मस्त फोटोज मिळाले.

No comments: