Tuesday, January 11, 2011

हिमवर्षाव २०११ (3)


अमेरिकेत आल्यावर हिमवर्षाव पाहिला होता पण खूप नाही. आम्ही आत्ता जिथे राहतो तिथे तर नाहीच नाही. एक दोन वेळा नुसता भुरभुरला होता. बऱ्यापैकी ढीग साठून राहिले आहेत इतपत हिमवर्षाव पाहिला मिळाला व बर्फापासून काहीतरी बनवण्याची इच्छा पूर्ण झाली. इतका काही बर्फ साठला आहे की त्यातून बरेच काही काही बनवता येईल. मी स्नोमॅन, स्नोगर्ल व स्नोडॉल बनवली आहे. अशीच एक मौजमजा.

हिमवर्षाव २०११ (2)


हिमवर्षाव २०११ (1)Tuesday, January 04, 2011

असेच काहीतरी... :)

हिरवीगार सृष्टी,..... मुसळधार पाऊस,..... इंद्रधनुष्य,..... उन्हाची तिरीप,..... खळखळता झरा,..... मंद वाहणारा वारा,.... सळसळणारे गवत,..... मंद तेवणारी वात,..... खोल दरी,..... निरभ्र आकाश,.... सूरताल,..... धबधबणारा धबधबा,..... ढगांचा गडगडाट,..... सुवासिक फूल,..... पक्षांची किलबिल,..... संथ वाहणारी नदी,..... गाभाऱ्यातील शांतता,.... पानांची सळसळ,.... दवबिंदू,.... काळाकुट्ट अंधार,.... तळपणारा सूर्य,.... उंच पहाड,.... आनंदी मन,.... निरागसता,.... अनामिक ओढ,.... वात्सल्य,.... हुरहुर,.... लावण्य,.... पारदर्शकता,.... नीरव शांतता....