Saturday, April 24, 2010

Airlie Garden (1)


आमच्या शहरातील एक बाग. वेगवेगळ्या रंगाची फुले, व वेगवेगळ्या आकाराची झाडे व पानेही आहेत या बागेमध्ये.

No comments: