Monday, January 15, 2007

नाडीवर्क पडदा

साहित्यः पडद्यासाठी गडद रंगीत कापड, पांढऱ्या रंगाची पसरट नाडी, दाभण, पसरट नाडी सुईच्या टोकातून आत जाईल अशी सुई, भरतकाम करताना कापड ताठ रहाण्यासाठी वापरतो तशी लाकडी रिंग.

या पडद्यासाठी पूर्ण गडद व रंगीत रंगाचे कापड निवडणे. असा रंग निवडायचे कारण पांढऱ्या रंगाची नाडी गडद रंगावर उठून दिसते. गडद रंग उदा. हिरवा, निळा शाई रंग, तपकिरी, मरुन(लाल+काळा). मी मरुन रंग निवडला होता.


संपूर्ण पडदाभर छोट्या पाकळ्या-पाकळ्यांचे डिझाइन छापणे. (उदा. जाईच्या फुलांच्या पाकळ्या) पाकळीच्या दोन्ही बाजुने दाभणाने भोके पाडणे. पाकळीच्या एका टोकाकडून वर नाडी घालून दुसऱ्या टोकाकडून ती खाली घालावी. अशा प्रकारे सर्व पाकळ्या नाडीने भराव्यात. डिझाइनमधल्या सर्व पाकळ्यांना जोडणाऱ्या रेषा साखळी पध्दतीने रेशीम दोऱ्याने भराव्यात. नाडीवर्क करताना लाकडी रिंगचा वापर करणे आवश्यक आहे.


सर्व पाकळ्यांच्या चारही बाजुने पाकळीच्या आतच अगदी छोटी पांढऱ्या दोऱ्याने एकेक टीप घालावी, म्हणजे पडदा धुतला तरी पाकळ्या ताठ रहातात. साखळी पध्दतीने भरणाऱ्या रेषांचा रेशीम दोरा पडद्याच्या रंगाच्या विरुध्द घ्यावा, म्हणजे चांगले दिसते. पडद्याचा रंग आणि रेशीम दोऱ्याचा रंग यांची रंगसंगती जुळली पाहिजे. (मरुन रंगाला गडद नारिंगी रंग) पडद्याचा रंग गडद रंगीत असलाच पाहिजे असे नाही. काही पडदे मी फिक्या रंगाचे पण पाहिले आहेत, त्यावर पण पांढरी नाडीवर्क चांगले दिसते. उदा. करडा, अबोली.


विवाहोत्सुक मुलींनी रुखवतात ठेवण्यासाठी हा पडदा करायला हरकत नाही.


रोहिणी

No comments: