Sunday, April 14, 2013

Smith Creek Park - Wilmington
वसंत ऋतूची सुरवात झालेली आहे. सर्वत्र हिरवेगार प्रसन्न वाटत आहे. आज संध्याकाळी पार्क मध्ये गेलो तेव्हा वेगळी छान फुले मिळाली. आज ढगाळ वातावरण होते त्यामुळे छान वाटत होते. अर्थात कालची हवा काही मस्तच होती. ती हुकवायला नको होती याची खूप रुखरुख लागली आहे.

No comments: